Adobe Download Assistant 1.2.9

Adobe Download Assistant 1.2.9

Adobe Systems Incorporated – Freeware –
ra khỏi 9 phiếu
4 Stars User Rating
Adobe tải về trợ lý là một ứng dụng nhỏ, trọng lượng nhẹ. Nó cải thiện độ tin cậy tải về với Adobe Creative Suite, Photoshop Elements và Adobe Premiere Elements dùng thử sản phẩm. Sau khi dùng thử phần mềm được tải về, Adobe tải về hỗ trợ tự động bắt đầu cài đặt sản phẩm.

Tổng quan

Adobe Download Assistant là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.304 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Download Assistant là 1.2.9, phát hành vào ngày 13/07/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/10/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 1.2.9, được sử dụng bởi 28 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Download Assistant đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Adobe Download Assistant đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Download Assistant!

Cài đặt

người sử dụng 4.304 UpdateStar có Adobe Download Assistant cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại